Raw produkty pre psov a mačky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
SPOLOČNOSTI RAW4DOGS, s.r.o.

(ďalej len ako  „Obchodné podmienky“ alebo „OP“)

      Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.raw4dogs.sk je spoločnosť RAW4DOGS, s.r.o., so sídlom Dvorkinova 12, Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22, IČO 50 403 541, v mene, ktorej koná MVDr. Tomáš Hockicko , PhD. , IBAN: SK78 1111 0000 0013 7766 4004, Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., E-mail: tomas@raw4dogs.sk, Tel. číslo: +421908168636, 

DEFINÍCIA POJMOV


1.    Predávajúci je podľa týchto Obchodných podmienok so sídlom Dvorkinova 12, Košice -mestská časť Dargovských hrdinov 040 22, IČO 50 403 541 (ďalej len  ako „Predávajúci“).
2.    Kupujúci  je podľa týchto Obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na adrese www..............sk (ďalej len ako „Internetový obchod“ alebo „e-shop“), a ktorá elektronicky odoslala vyplnenú elektronickú Objednávku za účelom objednania a kúpy Tovaru (ďalej len ako „Kupujúci“).
3.    Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva tovar ponúkaný na Internetovom portáli pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len ako „Spotrebiteľ“).
4.    Podnikateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar ponúkaný na Internetovom portáli za účelom svojej podnikateľskej alebo inej činnosti (ďalej len ako „Podnikateľ“). Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v obchodných podmienkach pre podnikateľov.
5.    Tovarom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky tovary ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené a ponúkane na predaj v Internetovom obchode (ďalej len ako „Tovar“).
6.    Objednávkou sa rozumie úkon Kupujúceho, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v Internetovom obchode. Záväzná Objednávka vzniká okamihom potvrdenia procesu objednávania v Internetovom obchode Kupujúcim, po úplnom vyplnení pravdivých údajov objednávkového formulára podľa časti „Objednávka a vznik kúpnej zmluvy“ týchto Obchodných podmienok (ďalej len ako „Objednávka“) a jeho odsúhlasení stlačením príslušného tlačidla.
7.    Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného na predaj Predávajúcim v Internetovom obchode za kúpnu cenu uvedenú pri jednotlivých Tovaroch a ktorá je uzatvorená podmienok uvedených v časti „Objednávka a vznik kúpnej zmluvy“  týchto Obchodných podmienok (ďalej len ako „Kúpna zmluva“).
8.    Reklamačným poriadkom sa rozumie úprava práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád Tovaru v zmysle uzavretej Zmluvy podľa Obchodných podmienok a prostredníctvom Internetového Obchodu (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“), pričom tento tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1.    Tieto Obchodné podmienky upravujú:
a)    priebeh kúpy Tovaru Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu;
b)    podmienky predaja Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu;
c)    práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu.

2.    Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

3.    Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

4.    Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

OBJEDNÁVKA A VZNIK KÚPNEJ ZMLUVY


1.    Podmienkou vzniku Kúpnej zmluvy je uvedenie úplných, pravdivých a aktuálnych údajov Kupujúcim, ktoré sú požadované v objednávkovom formulári, resp. pri registrácii Kupujúceho v Internetovom obchode, a následné potvrdenie Objednávky s prijatím potvrdzujúcej elektronickej správy na e-mail uvedený Kupujúcim.
2.    Kupujúci pri objednávaní Tovaru u Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu postupuje presne podľa pokynov uvedených v objednávkovom formulári Internetového obchodu.
3.    Po označení Tovaru v Internetovom obchode sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík Kupujúceho je Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie a k vykonaniu zmien jeho obsahu.
4.    V rámci procesu Objednávky si Kupujúci súčasne zvolí spôsob dopravy Tovaru a spôsob platby za Tovar podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci v Internetovom obchode.
5.    Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednať“. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami, s Reklamačným poriadkom a toto oboznámenie a súhlas s ich znením potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Obchodnými podmienkami a ich znením súhlasím“.
6.    Odoslaním Objednávky, ktoré nastane zakliknutím tlačidla „Objednať (objednávka s povinnosťou platby)“ sa objednávka považuje za doručenú Predávajúcemu a Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný o vlastnostiach Tovaru (nachádzajúcich sa na stránke Internetového obchodu), ako aj o celkovej cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť, a to aj vrátane ceny za doručenie Tovaru v prípade, ak si Kupujúci nezvolí osobné prebratie Tovaru.
7.    Doručenie Objednávky Predávajúcemu, obsahujúce všetky formulárom požadované údaje, ktoré, sa považujú za návrh Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy.
8.    Zmena v Objednávke/podmienkach objednávky: v prípade, že Predávajúci nebude schopný akceptovať Objednávku Kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 2 zvolených položiek Tovaru nebude v danom čase na sklade a tým pádom nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 3 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z Objednávky Kupujúceho rezervované pre Kupujúceho. Okamihom akceptácie (odsúhlasenia) Predávajúcim navrhovanej zmeny v Objednávke zo strany Kupujúceho vznikne medzi stranami Kúpna zmluva. V prípade, ak Kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, Objednávka Kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neakceptovaný Kupujúcim.
9.    Kúpna Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká okamihom doručenia akceptácie Objednávky Kupujúcemu zo strany Predávajúceho, a to elektronickou správou doručenou na Kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu, ktorej obsahom je potvrdenie Objednávky. V akceptačnom e-maile Predávajúceho bude uvedené prijatie Objednávky Kupujúceho, prípadne informácia o expedovaní Tovaru (ďalej len  ako „Akceptácia objednávky“). Predávajúci je na základe dohody strán a týchto Obchodných podmienok povinný akceptovanú Objednávku splniť v lehote podľa týchto Obchodných podmienok. V e-maile o Akceptácii Objednávky sú súčasne Kupujúcemu doručené zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, a to hypertextový odkaz na tieto Obchodné podmienky, spolu s ich prílohami. Aktiváciou tohto linku v e-maile sa tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok zobrazia Kupujúcemu a Kupujúci má právo si ich uložiť do svojho zariadenia. Akceptácia Objednávky je zároveň prijatím návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, čím dochádza k jej uzatvoreniu.
10.    V osobitných prípadoch a pred odoslaním Akceptácie objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od Kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Kupujúceho požiadať o dodatočné odsúhlasenie Objednávky alebo o overenie totožnosti Kupujúceho formou elektronickej pošty. Ak Kupujúci nevykoná dodatočne odsúhlasenie Objednávky spôsobom a v lehote stanovenej Predávajúcim, márnym uplynutím určenej lehoty sa Objednávka Kupujúceho považuje za zrušenú a ku vzniku Kúpnej zmluvy nedochádza.
11.    K Akceptácii objednávky, ktorá bude zo strany Kupujúceho uhrádzaná bezhotovostným platobným prevodom, Predávajúci buď priloží faktúru v elektronickej forme alebo faktúru odovzdá Kupujúcemu v listinnej podobe.
12.    Kupujúci vyplnením a doručením Objednávky v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje Predávajúcemu súhlas na to, aby mu Predávajúci vyúčtovával cenu za kúpený Tovar v elektronickej forme (ďalej len  ako „Elektronická faktúra“).
13.    Predávajúci a Kupujúci berú na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a že vystavením elektronickej faktúry už Predávajúci nie je povinný doručiť Kupujúcemu faktúru v papierovej forme.
14.    Predávajúci má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo doručením faktúry v listinnej podobe.
15.    V prípade, že Kupujúci bude platiť cenu Tovaru pri dobierke, Predávajúci môže pripojiť k Tovaru faktúru v písomnej forme.
16.    Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Elektronická faktúra považuje za doručenú tretím dňom od jej odoslania na adresu e-mailovej schránky uvedenej Kupujúcim v Objednávke.
17.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť a neprijať tak návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy v prípade, že Predávajúci má odôvodnenú obavu, že Kupujúci nebude včas a riadne plniť svoje záväzky z Kúpnej zmluvy, a to najmä vzhľadom k tomu, Predávajúci má alebo mal voči Kupujúcemu pohľadávky po dátume ich splatnosti.
18.    Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu Kúpenej zmluvy medzi, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná Tvovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, resp. Internetového obchodu Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o tejto skutočnosti.
19.    Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť Kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude Kupujúci informovaný.
20.    Kupujúci berie na vedomie, že v prípadoch uvedených v predchádzajúcich bodoch prípadoch v bodoch 17 a 18 nemôže Kúpna zmluva platne vzniknúť.

PODMIENKY DODANIA A PREVZATIA TOVARU

1.    Predávajúci dodáva Tovar prostredníctvom Internetového obchodu na celom území Slovenskej republiky.
2.    Dodanie Tovaru je splnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním Tovaru na prepravu. Za prevzatie Tovaru zo strany Spotrebiteľa sa považuje okamih prevzatia Tovaru od Predávajúceho, resp. od prepravcu a za prevzatie Tovaru zo strany Podnikateľa okamih odovzdania Tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
3.    Spôsob dodania Tovaru volí Kupujúci na webovom portáli Internetového obchodu, a to v procese objednávania Tovaru z Predávajúcim ponúkaných možností. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu prostredníctvom ním vybranej prepravnej spoločnosti na adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu ním určenú v Objednávke, a to v lehote uvedenej v Akceptácii objednávky alebo na webovej stránke Internetového obchodu. 
4.    Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané Predávajúcim podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku Internetového obchodu nenesie Predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru v zmysle predchádzajúceho bodu.
5.    Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku Tovaru Kupujúcemu, a to e-mailom, sms správou, telefonátom alebo inou vhodnou formou. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol tieto údaje Kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania Tovaru.
6.    Vydanie Tovaru Kupujúcemu je možné len v prípade,  ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný Tovar. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať Tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať Tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej Objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny Tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí Tovaru.
7.    V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. V prípade podnikateľa výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou alebo bude určená na prebratie Tovaru v Objednávke. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner odmietnuť Tovar vydať.
8.     Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím objednaného Tovaru.
9.    Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí Tovaru prezrieť ho, či nemá vady alebo iné nedostatky. Spotrebiteľ je po prevzatí zabaleného Tovaru povinný obal prezrieť, či nejaví známky zrejmého poškodenia. Pri prevzatí zásielky Kupujúci svojim podpisom potvrdí, že zásielka bola dodaná bez poškodenia.
10.    Zásielku, ktorá bola doručená poškodená je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať v súlade s Reklamačným poriadkom.
11.     Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľom.
12.     Predávajúci dodá Kupujúcemu spolu s Tovarom faktúru – daňový doklad (ak nebola dodaná elektronicky).
13.    Podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


1.    Ceny Tovaru, poplatky alebo iné platby spojené s kúpou Tovarov sú zverejnené pri jednotlivých Tovaroch na webovej stránke Internetového obchodu. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov súvisiacich s dopravou a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
2.    Všetky zľavy z cien Tovarov alebo iné cenové zvýhodnenia platia do vypredania zásob, ak Predávajúci pri konkrétnom Tovare nestanoví inak alebo do uplynutia doby, na ktorú boli vyhlásené.
3.    Za cenu Tovaru sa považuje cena, ktorá bola Predávajúcim priradená objednávanému Tovaru na webových stránkach Internetového obchodu v momente odoslania Objednávky.
4.    Cena Tovarov nezahŕňa poštovné, ktoré hradí Kupujúci. Náklady na balné znáša Predávajúci.
5.    Výška ceny za poštovné je uvedená na webovej stránke Internetového obchodu, a to priamo pri výbere formy dodania objednávaného Tovaru (najmä platba v hotovosti do 5.000,-Eur na výdajnom mieste Predávajúceho, platba vopred prostredníctvom bankového prevodu, platba vopred prostredníctvom platobnej karty, platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho).
6.    Kupujúci je oprávnený uhradiť cenu za Tovar spôsobmi, ktoré sú mu ponúknuté na výber pri vypĺňaní elektronického formuláru určeného na vytvorenie Objednávky, resp. adresovanie návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
7.    V prípade, že Kupujúci uhrádza cenu Tovaru bankovým prevodom, resp. prostredníctvom elektronickej úhrady platobnou kartou, považuje sa cena Tovaru za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.    Predávajúci je povinný najmä:
a.)    uzavrieť Zmluvu s každým Kupujúcim, ktorý pristúpi k Obchodným podmienkam Predávajúceho a nie je dôvod na jeho odmietnutie podľa týchto Obchodných podmienok, a to najmä z dôvodu neuhradenia kúpnej ceny za Tovar, uvedenia nesprávnych údajov v Objednávke alebo z dôvodu vis maior;
b.)    poskytovať Kupujúcemu objednané Tovary podľa Zmluvy, resp. týchto Obchodných podmienok v maximálne možnej kvalite.
2.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania s platbou za Tovar v dobe dlhšej ako 15 kalendárnych dní.
3.    Kupujúci je povinný najmä:
a.)    zaplatiť za objednaný Tovar;
b.)    prevziať objednaný Tovar;
c.)    oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a dodržiavať ustanovené povinnosti.
4.    Práva Kupujúceho a povinnosti Predávajúceho pri reklamácii sú obsahom Reklamačného poriadku.

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA
1.    Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOS“) má Spotrebiteľ podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich právo na odstúpenie od Zmluvy, a to do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 5 ZoOS má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred dodaním Tovaru.
2.    V prípade, že Spotrebiteľ má záujem využiť právo na odstúpenie od zmluvy je povinný, písomné odstúpenie od Zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty  (14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru)na adresu Predávajúceho uvedenú v záhlaví Obchodných podmienok alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho.
3.    Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od Zmluvy zaslať alebo doručiť osobne Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so sprievodnou dokumentáciou, a to najmä s faktúrou a inou dokumentáciou k Tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom, ako aj s originálnym obalom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. V prípade, že bude vrátený tovar neúplný, znečistený a/alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.
4.    Na odstúpenie od Zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Obchodných podmienok a je dostupný na webovej stránke Internetového obchodu.
5.    Predávajúci vráti Spotrebiteľovi uhradenú cenu Tovaru vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) ZoOS ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Avšak Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze Spotrebiteľovi skôr ako je mu doručený Tovar alebo Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
6.    Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie Tovaru.
7.    V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. e) ZoOS, Spotrebiteľ nie je z dôvodu ochrany zdravia, ako aj z hygienických dôvodov oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak došlo po dodaní k akémukoľvek porušeniu originálneho obalu Tovaru, pokiaľ je predmetom Kúpnej zmluvy Tovar osobitne zabalený a určený pre konzumáciu. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo Tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
8.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania s platbou za Tovar v dobe dlhšej ako 15 kalendárnych dní.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1.    Na účely zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  ako „ZoOOÚ“) je Predávajúci poskytovateľom pri spracúvaní osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) ZoOOÚ. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho vo vlastnom mene a v rozsahu údajov, ktoré sú požadované pri vypĺňaní v procese Objednávky, a to za účelom plnenia Kúpnej zmluvy. Takéto spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na riadne plnenie povinností Predávajúceho z Kúpnej zmluvy, a preto sa na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho, v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) ZoOOÚ, nevyžaduje jeho súhlas ako dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov Kupujúceho bude v danom prípade trvať len po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie účelu Zmluvy.
2.    Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Obchodných podmienok môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Kupujúceho o jeho platobnej karte.
3.    Ak Kupujúci pri registrácii zaklikne tlačidlo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým Predávajúcemu súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ZoOOÚ, aby tento spracúval jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v objednávkovom formulár, resp. v Objednávke aj na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie elektronických informácií o nových ponukách a Tovaroch Kupujúcemu, informácií o poskytovaných zľavách, výhodách a podobne. Tento súhlas sa vzťahuje aj na účely priameho marketingu vrátane zasielania marketingových informácii všeobecného charakteru v súlade s ustanovením § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to najmä prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty.
4.    Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Predávajúcemu na dobu 10 rokov a Kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou.
5.    Kupujúci zakliknutím tlačidla „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení ZoOOÚ. Kupujúci potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
a)    identifikačných údajoch Predávajúceho,
b)    účele spracúvania osobných údajov,
c)    rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
d)    ďalších informáciách potrebných pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
•    Predávajúci osobné údaje Kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov, a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, správnym orgánom a podobne;
•    Predávajúci osobné údaje Kupujúceho nebude zverejňovať.
6.    Kupujúci zakliknutím tlačidla „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ čestne vyhlasuje, že Predávajúci ho oboznámil so všetkými nasledujúcimi právami dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 ZoOOÚ. V nadväznosti na uvedené má Kupujúci právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZoOOÚ a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého poskytovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)    opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h)    blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
7.    Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:
a)    spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b)    využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c)    poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.
8.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s:
a)    ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) ZoOOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach.
b)    ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) ZoOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
c)    ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) ZoOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ustanoveniam ZoOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
9.    Predávajúci spracúva osobné údaje Objednávateľa prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: ZUMI trade, s r.o., Dunajská ulica 12, 040 01 Košice, IČO:46290419

RIEŠENIE SPOROV


1.    Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
2.    Právne vzťahy Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES


1.    Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Kupujúceho, ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Predávajúci prostredníctvom prevádzkovania Internetového obchodu na internetovom portáli. Prostredníctvom súborov cookie si Internetový portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Kupujúceho. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Internetového portálu.
2.    Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, maleware alebo spyware.
3.    Internetový portál používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.
4.     Internetový portál používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom:
a.    zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Internetového portálu;
b.    zapamätania navštívených miest na webových stránkach Poskytovateľa a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie;
c.    zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Internetového portálu vložia;
d.    zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na Internetovom portáli, časový interval požívania a podobne);
e.    zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.
5.    Informácie získané zo súborov cookie Predávajúci nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Predávajúci nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.
6.    Pokiaľ sa Kupujúci do Internetového obchodu neprihlási prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jeho osobných údajov.
7.    Za súhlas s používaním súborov cookie za účelom vyjadreným v týchto Obchodných podmienkach sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, považuje príslušné nastavenie zvoleného internetového prehliadača.
8.    Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z koncového zariadenia odstrániť.
9.    V prípade nepoužívania súborov cookie Kupujúci nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Internetového portálu na koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


1.    Účelom tejto časti Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
2.    Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
3.    Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice I, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/6220 781, fax č. 055/ 6224 547.
4.    Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
5.    Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
6.    V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1.    Na vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na právne vzťahy neupravených Kúpnou zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami, ktorých účastníkom je Spotrebiteľ sa vzťahujú aj príslušné ustanovenia ZoOS, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.    Všetky písomnosti, ktoré si budú Predávajúci a Kupujúci doručovať na základe Kúpnej zmluvy alebo Obchodných podmienok, sú Predávajúci a Kupujúci povinní doručiť osobne alebo prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v objednávkovom formulári a Obchodných podmienkach, ak Kúpna zmluva nestanovuje inak.
3.    Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho Predávajúci a Kupujúci boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
4.    Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho stávajú účinné a záväzné v momente odoslania Objednávky Predávajúcemu.
5.    Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na portáli Internetového obchodu, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
6.    Obchodné podmienky s prílohou a Reklamačným poriadkom sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej Zmluvy.
7.    Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť práva a povinnosti upravené v Obchodných podmienkach.
8.    Aktuálne znenie Obchodných podmienok je účinné k 30/08/2017 a je zverejnené na internetovej adrese www.raw4dogs.sk.

Príloha č. 1 
Obchodných podmienok – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy


Adresát:    RAW4DOGS s.r.o., so sídlom Dvorkinova 12, Košice – mestská časť             Dargovských hrdinov 040 22,

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar:
……………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………..
………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………

Dátum objednania/dátum prijatia* : ………………………………..
Číslo objednávky : ………………………………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ………………………………………… ………………………………….
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ………………………………………………… …………………………………………

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
……………………………………………………

Dátum: ………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.