Raw produkty pre psov a mačky

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI RAW4DOGS s.r.o.

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, miesto reklamácie a postup pri riešení reklamácie pričom je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, spoločnosti RAW4DOGS s.r.o., so sídlom Dvorkinova 12, Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22, IČO 50 403 541 (ďalej len „Predávajúci“) a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od Predávajúceho. Predávajúci a kupujúci sú povinní pri reklamácií postupovať v súlade s týmto reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi, a to najmä, ale nie len v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

 1. Tovar a jeho balenia je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinný prehliadnuť okamžite pri prevzatí tovaru. AK kupujúci zistí, že obal tovaru je poškodení, je povinný na túto skutočnosť ihneď upozorniť predávajúceho a takýto produkt odmietnuť prevziať. Ak kupujúci zistí, že došlo k poškodeniu tovaru alebo jeho balenia počas jeho prepravy, je povinný tovar od dopravcu neprevziať, o čom s dopravcom spíše záznam. Kupujúci následne bezodkladne upovedomí o vzniknutej situácii predajcu na zákazníckej linke č. +421 908 168 636 a následne bezodkladne doručí Predajcovi na adresu jeho sídla písomnú reklamáciu s uvedenými vadami tovaru, ktorej prílohou bude záznam spísaný pri odmietnutí prevzatia doručeného tovaru podľa predchádzajúcej vety. Ak kupujúci prepravcovi potvrdí prevzatie tovaru, nemôže sa neskôr pri zistení poškodenia tovaru alebo jeho obalu zapríčineného počas jeho dopravy domáhať na dopravcovi, ako ani na Predávajúcom, vzniknutej škody.

 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, ktorú spolu uzatvorili, najmä, že je bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za predpokladu splnenia povinností kupujúceho uvedených v predchádzajúcom bode tohto Reklamačného poriadku za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a to za predpokladu, že tieto neboli spôsobené pri jeho preprave kupujúcemu. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vady, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

 

 1. Predávajúcim dodaný tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na jeho obale. Kupujúci je povinný dodržiavať spôsob uskladnenia tovaru, ktorý je uvedený na jeho obale alebo v pokynoch zverejnených Predávajúcim, inak Predávajúci za vadu tovaru nezodpovedá.

 

 1. Kupujúci si je povinný u Predávajúceho uplatniť písomne reklamáciu v zákonom stanovených záručných dobách. Kupujúci reklamáciu tovaru doručí písomne na adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci musí tovar po celú dobu reklamačného konania skladovať a udržiavať v súlade s podmienkami uvedenými na obale tovaru a podmienkami uskladnenia tovaru zverejnenými Predávajúcim, inak nebude reklamácia uznaná.

 

 1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je:

 

 1. V prípade spotrebného tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak však nie je na tovare  uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia upravená odlišne, ak to je u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a voliteľnej doby, ktorá sa môže zmluvnými stranami dohodnúť nad rámec zákonnej záručnej doby. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

 1. Keď je Kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku a v Obchodný podmienkach zverejnených na webovej stránke internetového obchodu spoločnosti RAW4DOGS s.r.o. .

 

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie, pričom za písomné potvrdenie sa považuje aj potvrdenie doručené kupujúcemu elektronickými telekomunikačnými prostriedkami.

 

 1. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady Predávajúceho.

 

 1. Aktuálne znenie Reklamačného poriadku je účinné k 30/08/2017 a je zverejnené na internetovej adrese www.raw4dogs.sk